Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelserne i dette dokument er gældende for alle rejsende hos Dust and Boots. En eventuel rejseagent vil have samme ansvar som den rejsende i forhold til betaling og afbestilling. Betaling af depositum er lig accept af nedenstående bestemmelser. Det er den rejsendes ansvar at læse bestemmelserne.

BESTILLING
Bestilling af en rejse kan ske pr. telefon (+268 7632 6517) eller e-mail: info@dustandboots.com. Du vil efterfølgende modtage et rejsebevis med girokort til betaling af depositum og restbeløb. Indbetaling af depositum betragtes som accept af skriftlige meddelte og/eller i brochure eller på vores hjemmeside oplyste vilkår, samt rejsebestemmelserne 

BETALING
Depositum er 25 % af rejsens pris pr. person, med mindre andet er anført ved den enkelte rejse. Depositum skal betales senest 7 dage efter modtagelse af rejsebevis. Er depositum ikke indbetalt den aftalte dato, bortfalder aftalen.
Restbeløbet indbetales senest 8 uger før afrejse, med mindre andet fremgår af bestillingen. Er restbeløbet ikke indbetalt den aftalte dato, har Dust and Boots ret til at annullere aftalen. Det indbetalte depositum er i så fald tabt. 
Du kan betale via netbank.
Husk altid at oplyse booking nummer ved betaling. 
Du modtager særskilt kvittering på din indbetaling. 
Ved bestilling af rejse senere end 8 uger før rejsens begyndelse skal hele beløbet indbetales straks.

ÆNDRING
Hvis du ændrer afrejsedato betragtes det principielt som afbestilling og nybestilling. Dog accepteres ændringer foretaget indtil 8 uger (eller den dato der er fastsat som betaling af restbeløb iflg. program) før afrejse mod betaling af et gebyr på kr. 500,- pr. ændring.
Vær opmærksom på at de fleste flyselskaber efter udstedelse af billetter ikke tillader ændringer. 

OVERDRAGELSE
Overdragelse af en rejse til andre kan som udgangspunkt godt lade sig gøre. Dog skal Dust and Boots informeres om dette i god tid – senest en måned før afrejse. Den nye rejsende skal i løbet af kort tid i kontakt med os, således at vi kan rekvirere den nødvendige information. Overdragelse sker mod betaling af et gebyr på kr. 500,- pr. overdragelse. 

AFBESTILLING
Afbestilles rejsen mere end 8 uger (eller den dato der er fastsat som betaling af restbeløb iflg. program) før afrejsen, er depositum tabt. 
Mellem 8 uger (eller den dato der er fastsat som betaling af restbeløb iflg. program) og 18 dage før afrejse er 75% af rejsens pris tabt.
 Mellem 1-17 dage før afrejse, er rejsens pris tabt.
Ovennævnte gælder såfremt andet ikke er nævnt under det enkelte rejseprogram. 

AFBESTILLING I FORBINDELSE MED SYGDOM
For at deltage i en af Dust and Boots rejser er en grundig rejseforsikring en nødvendighed.
Rejseforsikringer, der dækker afbestilling på grund af akut sygdom hos dig selv, ægtefælle eller samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere, der afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, kan fås hos for eksempel Gouda eller Europæiske Rejseforsikring.
Det er den rejsendes eget ansvar at tegne en passende dækkende rejseforsikring. Rejsende uden bevis på en rejseforsikring kan ikke deltage i Dust and Boots ture. 

AFBESTILLING I TILFÆLDE AF FORCE MAJEURE
Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejse krigshandlinger, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, der forhindrer planlagt rejse, forbeholder Dust and Boots sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af den rejsende, restbeløb kan herefter tilbagebetales. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Tilbagebetaling af restbeløb gælder ikke, hvis den rejsende ved bestilling af rejsen kendte til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.
Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må den rejsende selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold, hjemtransport m.v. 

DUST AND BOOTS AFLYSNING AF REJSEN
Såfremt Dust and Boots ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, nærmere betegnet 4 personer pr. vandretur, kan vi aflyse rejsen. 
Så vidt muligt tilbydes disse rejser herefter som individuelle rejser – som regel med en øget pris til følge.
Udover tilbagebetaling af det indbetalte beløb tilkommer der ikke nogen form for kompensation. I tilfælde af aflysning får du besked senest 30 dage før afrejsedagen.

ÆNDRINGER I PROGRAMMET
Dust and Boots forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre overnatningssteder og transportmuligheder (af tilsvarende standard til det bestilte). Ændringer berettiger ikke til kompensation.

REJSEFORSIKRING
Du skal være opmærksom på at den gule sygeforsikring ikke dækker udenfor Europa eller på rejser af en varighed på mere end en måned. 
Du skal derfor tegne en separat forsikring til den pågældende tur med Dust and Boots. Tag en snak med dit forsikringsselskab og søg for at du er godt dækket ind. Gouda og Europæiske Rejseforsikring tegner forsikringer møntet på rejser.
Alle deltagere skal være dækket af en rejseforsikring for at deltage i Dust and Boots ture, og skal kunne fremvise bevis herfor på opfordring.
Dust and Boots vandreture er af ikke-ufarlig natur – det er den rejsendes eget ansvar at sørge for en passende dækkende forsikring. Dust and Boots kan ikke holdes ansvarlig for tab, person- eller tingskade, død ved deltagelse i Dust and Boots rejser.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.M.
Har den rejsende ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder den rejsende sig ikke på angivet tid og sted for ud- og hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har Dust and Boots ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis den rejsende udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.
Hvis den rejsende undlader at gøre brug af udrejse, bortfalder retten til at deltage i den bestilte tur. 
Undlader du at anvende en strækning på billetten, vil du ligeledes miste retten til at bruge efterfølgende strækninger, med mindre andet er aftalt med og godkendt af Dust and Boots.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALES INDGÅELSE
Dust and Boots forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstof-priser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjeneste ydelser, lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Dust and Boots ikke kan/har kunnet tage højde for.
Priseksempel: Såfremt en aftalt pris for en rejse er 5.000 kr. vil en forhøjelse af brændstofprisen på 200 kr. medføre at rejsens pris bliver 5.200 kr. 
Med hensyn til valutakurser, vil prisændringer kunne forekomme, såfremt en valuta stiger med mere end 5% i forhold til den ved kalkulationen anvendte kurs.
Prisændringer vil blive meddelt den rejsende, og ændringer på op til 10% vil ikke kunne medføre den rejsendes ret til at ændre den indgåede aftale. Ved en prisændring på mere end 10% kan den rejsende annullere aftalen i henhold til almindelige betingelser for annullering.

PAS, VISUM, VACCINATIONER, ETC.
Passet skal normalt have minimum 6 måneders gyldighed efter hjemkomsten. Vi anbefaler altid at have pas med på rejsen. 
Udenlandske statsborgere bør inden bestilling af rejsen undersøge eventuelle visumkrav, da alle bureauets oplysninger alene gælder for personer med dansk pas. 
Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum og sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for at rejsen kan gennemføres, er den rejsende selv ansvarlig for at undersøge ved respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Seruminstituttet. Bruger du medicin, er du selv ansvarlig for at spørge apoteket eller egen læge til råds angående en medicinattest til rejsebrug.

SUNDHED OG FITNESS
På Dust and Boots rejser kræves generel god fitness (kondition) af den rejsende. Vi bestiger mindre bjerge i Swaziland (om end i behageligt tempo med mange pauser), og vi bærer selv rygsække (op til 15 kg) på vores Wilderness Trail; det er derfor den rejsendes ansvar at være i fysisk form til at deltage i aktiviteterne.
Såfremt den rejsende hæmmer eller hindrer aktiviteter for andre rejsende kan denne ekskluderes fra deltagelse i flere aktiviteter. Dette vurderes og eksekveres af Dust and Boots guider på destinationen.
I forhold til sundhed er det den rejsendes eget ansvar at medbringe tilstrækkelig nødvendig medicin (forvent ikke at du kan købe det på destinationen). Tal med din læge inden afrejse. Det er ligeledes den rejsendes eget ansvar at tjekke og eventuelt opdatere vaccinationer i forhold til rejse. Statens Seruminstitut eller privat læge kan være behjælpelig med dette.
Kroniske sygdomme skal være Dust and Boots bekendt inden afrejse, jævnfør sundheds-erklæringen, som underskrives inden afrejse.
Opstår dårligdom, sygdom eller uheld på rejsen, som forhindrer den rejsende deltagelse i enkelte eller alle følgende aktiviteter, kompenseres der fra Dust and Boots side ikke herfor. Der henvises til den rejsendes individuelle rejseforsikring.

ALDERSGRÆNSE
På Dust and Boots rejser tillader vi ikke børn under 15 år at deltage. Dette er en sikkerheds-foranstaltning i forhold til vandring i områder med vilde dyr. (De officielle national parker i Sydafrika tillader ikke deltagelse fra børn og unge under 15 år). Unge mellem 15 og 18 år skal have skriftlig tilladelse fra en forældre eller værge, såfremt de rejser alene.
Ældre på 65 år eller derover skal kunne fremvise fitnessdokumentation fra egen læge (Dokumentation for at de er sunde og raske, og ikke tilhører nogen risikogruppe i forhold til deltagelse i en vandretur af sportslig karakter). Denne skal udarbejdes tidligst 14 dage før afrejse og på engelsk, således at instanser på destinationen kan forstå den.

DEN REJSENDES ANSVAR
Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visa og eventuelle vaccinationer. Herudover har den rejsende også ansvaret for at kontrollere at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, og i modsat fald, i god tid inden afrejse informere Dust and Boots om fejl. Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er det, at kunden kontrollerer, at for- mellem- og efternavne er stavet korrekte og i overensstemmelse med pas og samtlige andre rejsedokumenter. Såfremt navne ikke er korrekte, kan det medføre afvisning ved check-in til flyet. Dust and Boots påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes den rejsendes manglende kontrol.
Det er den rejsendes ansvar at læse og sætte sig ind i oplysninger givet i rejsebestemmelserne, på hjemmesiden, samt tilsendt ekstra information.
Det er til en hver tid den rejsendes eget ansvar at deltage i Dust and Boots vandreture.
Det er den rejsendes ansvar at følge de anvisninger som Dust and Boots repræsentanter udstikker undervejs på rejsen. Det gælder generelt på rejsen men især, når der vandres i områder med vilde dyr. Det er den rejsendes ansvar at følge gældende lov i værtslandet, samt at respektere kultur og skikke i landet. Det er ligeledes den rejsendes ansvar at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Utilstedelig adfærd overfor medrejsende, Dust and Boots personale eller lokale tolereres ikke. I grove tilfælde kan det føre til bortvisning fra videre deltagelse uden at der kompenseres herfor – herefter vil den rejsende være under eget ansvar.

DUST AND BOOTS ANSVAR
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som kan læses på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57777. (Dust and Boots er ikke medlem af rejsegarantifonden, da vi ikke er et dansk registreret firma — Vi er registreret i Eswatini (tidligere Swaziland), hvor vi har vores hovedkontor).

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold. 
I tilfælde hvor der ikke er tale om en pakkerejse og hvor Dust and Boots optræder som agent, for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, er det de pågældende selskaber der er ansvarlig for de leverede ydelser. Dust and Boots påtager sig intet ansvar for beskadigelse, ændringer, ulykkestilfælde, forsinkelser etc., der er følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. Det er et krav at den rejsende tegner en personlig rejseforsikring inden afrejse – Dust and Boots skal se bevis herfor inden deltagelse i rejsen finder sted.
Dust and Boots vil om nødvendigt videregive personlig information til tredjepart; dette gælder kun i forbindelse med implementering af den bestilte tur. Dust and Boots vil altid opbevare og behandle personlig information med diskretion og ansvarlighed.

REKLAMATION
Reklamation over fejl og mangler ved rejsen skal rettes til Dust and Boots eller en lokal repræsentant, så snart den konstateres, således at Dust and Boots kan forsøge at afhjælpe en eventuel mangel. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Dette gælder dog ikke, hvis Dust and Boots, eller nogen denne er ansvarlig for, har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsende person.
Reklamationer skal straks efter rejsen formuleres skriftligt og være Dust and Boots i hænde senest 8 dage efter hjemkomst. Reklamationer stiles direkte til vores direktør og chefguide, Marie Dahl, på marie@dustandboots.com.
Krav om erstatning skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Dust and Boots.

MARKETING
Dust and Boots forbeholder sig retten til at benytte billeder og video taget i forbindelse med en rejse til marketingformål. Ønsker den rejsende ikke at medvirke på billeder eller video, skal dette meddeles skriftligt til Dust and Boots inden afrejse.

FLYREJSEN
Dust and Boots er generelt ikke involveret i selve flyrejsen til og fra destinationen. Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for alt i forbindelse med flyrejsen.
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at jeres flyselskab får de korrekte navne. Og at alle navne på rejsebeviset og billetter stemmer overens med de rejsendes aktuelle pas. Kunstnernavne, kaldenavne ect. må ikke benyttes. 
Dust and Boots påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre. Check altid straks navnene på rejsebeviset og billetterne, så snart du har modtaget disse.
Det er den rejsendes ansvar at sørge for en korrekt flybillet til den bestilte tur. Rejsens start- og sluttid vil altid være lokaltid. Dust and Boots kan ikke holdes ansvarlig for eventuel fejlbestilling af flybilletter, samt flyforsinkelser. Dust and Boots ture begynder på det i rejsebeviset angivne tidspunkt og er den rejsende ikke nået frem, kan Dust and Boots ikke holdes ansvarlig.
Ved forsinket fremmøde ydes der ingen kompensation for det tabte. Det er den rejsendes eget ansvar at nå frem til, hvor den planlagte rejse er nået til i programmet, når de når frem. Dust and Boots vil altid forsøge at få forsinkede rejsende med på vores ture, så vidt muligt. 

CHECK-IN TID
Normalt er check in 2 timer før afrejse, hvilket betyder, at man skal have foretaget check in 2 timer før flyafgang. Enkelte flyselskaber kræver tidligere check in; dette vil være anført i rejseplanen fra flyselskabet. Det anbefales dog, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check in tider for hjemrejsen/den videre rejse. Husk altid at meddele Dust and Boots et telefonnummer eller en email, hvor du kan træffes på rejsen.
Dust and Boots har ikke noget med bestilling af flyrejsen at gøre – dette står den enkelte rejsende selv for. 

LUFTFARTSSELSKABETS ANSVAR
Luftfartsselskaberne påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagerne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly. Ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egne bestemmelser. 

SKATTER OG AFGIFTER
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejse eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejseprogrammet. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at indføre skatter eller forhøje de eksisterende.